25. Prof. dr Aleksandra Despotović

Rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju “Tanasije Pejatović“ sa odličnim uspjehom. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, odsjek – Agroekonomija. Na istom fakultetu je magistrirala (obrazovni profil magistar biotehničkih nauka, oblast agroekonomskih nauka) i doktorirala (doktor biotehničkih nauka, oblast agroekonomskih nauka).

Profesor je na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Pored nastavne aktivnosti, stručni angažman je imala u više radnih grupa posvećenih integracionim procesima. Realizovala je više kraćih specijalizacija u inostranstvu. 

U dosadašnjem periodu je radila na poslovima rukovodioca finansijske službe na Institutu za stočarstvo u Beogradu, kao asistent u nastavi na Katedri za sociologiju i ekonomiku poljoprivrede na Poljopivrednom fakultetu u Beogradu, u periodu 2008-2010. godine je obavljala poslove rukovodioca postdiplomskih studija na Biotehničkom fakultetu, a u periodu 2010-2019. godine obavljala funkciju prodekana za nastavu. Aktivno učestvovala u izradi dokumentacije za reakreditaciju Univerziteta Crne Gore – Biotehnički fakultet 2011-2012. godine, kao i u postupku reorganizacije i akreditacije Univerziteta Crne Gore – Biotehnički fakultet 2015-2017. godine

Autor je preko 100 naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama iz oblasti agroekonomije, ruralnog razvoja, sociologije ruralnih zajednica i sl. Služi se ruskim i engleskim jezikom.