32. Prof. dr Igor Radusinović

Rođen je 1972. godine na Cetinju. U Podgorici je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu. Tokom obrazovanja više puta je nagrađivan (diplome Luča, nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta završne godine Elektrotehničkog fakulteta i Plaketa UCG za studenta generacije u oblastima tehničkih i prirodnomatematičkih nauka). Magistarske studije – oblast telekomunikacione mreže na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je, sa prosječnom ocjenom 10, završio 1997. godine. Na istom fakultetu je odbranio doktorsku disertaciju “Analiza performansi ATM komutatora sa stanovišta lokacije i upravljanja redovima čekanja“. 

Od 1994. godine radi kao saradnik na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Biran je u zvanje asistenta za predmete Telekomunikacione mreže i Komutacioni sistemi na istoj katedri. U periodu od 2003. do 2008. godine je obavljao poslove docenta na predmetima Telekomunikacione mreže, Komutacioni sistemi i Računarske mreže na Katedri za telekomunikacije. Od 2008. godine do 2013. godine se nalazio u zvanju vanrednog profesora, a od 2013. godine u zvanju redovnog profesora na istim na predmetima.

Tokom svog dosadašnjeg profesionalnog angažmana na Elektrotehničkom fakultetu obavljao je više funkcija – šef Katedre za telekomunikacije, rukovodilac Računarskog Centra, rukovodilac studijskog programa Elektronika, Telekomunikacije i Računari, predstavnik rukovodstva za kvalitet i rukovodilac Laboratorije za mjerenje elektromagnetnih emisija. Objavio je preko 150 naučnih radova u renomiranim međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama. 

Član je profesionalnih udruženja IEEE, IEICE, Inžinjerske komore i Društva za telekomunikacije, Naučnog odbora TELFOR-a, programskih odbora INFOFEST-a i IT. Recenzent je eminentnih međunarodnih časopisa IEEE Communications Letters i IEEE/ACM Transactions on Networking.

Obavljao je funkciju pomoćnika ministra za nauku, istraživanja i tehnološki razvoj u Ministarstvu prosvjete i nauke, predsjednika nacionalnog Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, te bio predstavnik Crne Gore u European Reasearch Area Committee i Bordu guvernera Joint Research Center Board of Governors. Bio je član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i predsjednik Odbora direktora Pošte Crne Gore a.d. Podgorica.