21. Mr sci. dr Maja Miročević Rotolo

Rođena je u Podgorici 1978. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završila je u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,03. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa ocjenom odličan. Magistar je i doktorand medicinskih nauka.

Radno je angažovana u Kliničkom centru Crne Gore, na Klinici za kardiologiju. Saradnik je u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici, na Katedri interne medicine, od 2004. godine. 

Završila je edukaciju iz oblasti: transtorakalne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje; transezofagealne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje; stres ehokardiografije u Kliničkom centru Srbije, Beograd; obuku za samostalno obavljanje neinvazivnih hemodinamskih stress testova u Kliničkom centru Srbije, Beograd.

Edukaciju iz oblasti srčane slabosti obavljala je na: Univerzitetskoj klinici Herzzentrum u Lajpcigu (Njemačka) i Kliničko bolničkom centru Zagreb – Rebro.

Bila je glavni istraživač Klinike za bolesti srca, Kliničkog centra Crne Gore u projektu Registra infektivnog endokarditisa koji je organizovao EORP-ESC (European Observational Research Program – European Society of Cardiology).

Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC – European Society of Cardiology). Član je Evropskog udruženja za srčanu slabost (Heart Failure Association). Ambasador Evropskog udruženja za kardiovaskularni imidžing za Crnu Goru od 2016.-2018. Predsjednica je Crnogorskog udruženja za srčanu slabost. Član Ljekarske komore Crne Gore. Član Udruženja Kardiologa Crne Gore.

Govori engleski i italijanski jezik.

Član je Glavnog obora DPS i Glavnog odbora Alijanse žena DPS.