13. Prof. dr Miloš Vukčević

Rođen je u Podgorici 1982. godine. Advokat je i redovni profesor (izabran u zvanje u maju 2022. god.) na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran na predmetima: Pravo Evropske unije, Sudska zaštita u EU i Međunarodno javno pravo. Takođe, kao profesor angažovan  je i na Fakultetu za evropske i državne studije i u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu na modulu Pravo EU. Oblast ekspertize: Pravo EU, Sud pravde EU, Evropski sud za ljudska prava,  Unutrašnje tržište EU, Potrošačko pravo EU, Instrumenti pravosudne saradnje u EU, Međunarodno javno pravo. Kao advokat u kontinuitetu obavlja advokatsku djelatnost zastupajući stranke u parničnim i krivičnim sporovima pred crnogorskim sudovima.  

U periodu od 2017. do 2020. godine obavljao dužnost dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran. U periodu  2013-2017. godina obavljao dužnost pomoćnika ministra/generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore. U periodu 2011-2013. godina obavljao dužnost pomoćnika direktora Uprave za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vlada Crne Gore. Od 2006. do 2012. godine obavljao dužnost  asistenta na predmetima Pravo EU, Sudska zaštita u EU i Međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran. 

 

Učestvovao je u izradi brojnih zakona i podzakonskih propisa, poput: Zakona o unutrašnjim poslovima, Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku. Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, Zakona o javnim okupljanjima  i javnim priredbama i mnogim drugim zakonima.  Tokom  svog rada u državnoj upravi bio je i član radnih grupa  za pregovaračka poglavlja 23 i 24 (2012-2017) sa EU i Komisije za saradnju sa iseljenicima (2016-2017).  Od 2014. godine je  ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite na predmetu Pravni apsekti zaštite lica i imovine. Član je radne grupe za pregovaračko poglavlje 3 – Sloboda vršenja usluga.