35. Saša Mijović

Saša Mijović rođen je 1973. godine u Podgorici. Otac jednog djeteta.  Predsjednik je i jedan od osnivača Građanskog pokreta “Nova ljevica”. Osnivač je NVO “4 Life”, predsjednik Skupštine i izvršni direktor organizacije. Pohađao je veliki broj treninga, obuka, seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu vezanih za problem narkomanije, hepatitisa i HIV/AIDS- a. Završio je osnovni kurs psihoterapije Tranksankcione analize. Učestvovao je u izradi velikog broja strateških dokumenata iz oblasti bolesti zavisnosti izazvanih psihoaktivnim supstancama na nacionalnom nivou i učestvovao u izradi zakona. Već 17 godina sa velikim uspjehom obavlja posao individualnog i grupnog terapeuta za zavisnike/ce od psihoaktivnih supstanci i drži edukativna predavanja na ovu temu širom Crne Gore. Bio je angažovan u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija sa zavisnicima/ama zatvorenicima/ama na odsluženju kazne. Vodio više od 50 projekata domaćih i međunarodnih donatora. Koordinator je i rukovodilac programa psihosocijalne podrške porodicama zavisnika/ca od psihoaktivnih supstanci, programa psihosocijalne podrške, rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca, psihosocijalne podrške osobama inficiranim hepatitisom C u Dnevnom centru NVO 4 Life. Koordinator je projekta uspostavljanja Savjetovališta za zavisnike/ce i članove njihovih porodica u Bijelom Polju. Učestvovao je u izradi programa rehabilitacije i resocijalizacije zavisnika/ca “Program 4 Life”. Pokrenuo, organizovao i koordinisao kampanju “Mjesec borbe protiv droge”. Jedan je od osnivača DPNSEE (Mreža za politike droga u jugoistočnoj Evropi) i bio član Upravnog odbora u dva mandata. Bio je član radne grupe za izradu Zakona o uslovnoj slobodi i kazni rada u javnom interesu. Član je Komisije za droge Ministarstva zdravlja Crne Gore. Autor je priručnika “Put zavisnika”. Koautor je studije “Položaj zavisnika/ca od droga u crnogorskom društvu”. Učestvovao u kreiranju Izvještaja američkog State Department-a o stanju i napretku Crne Gore na području droga, kao i kreiranju Izvještaja o napretku Crne Gore ka članstvu u EU za poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava), dio koji se odnosi na poštovanje prava zavisnika/ca od droga i 24 (Pravda, sloboda i sigurnost), dio koji se odnosi na borbu protiv droga. Držao je predavanja na temu zaštite od diskriminacije zavisnika/ca od droga u projektu obuke za državne službenike koje realizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. 

Učestvovao je u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv droga u Crnoj Gori 2013-2020 i Akcionog plana.