11. Dr Slađana Vujačić

Dr Slađana Vujačić je Medicinski fakultet završila u Podgorici 2011. godine, čime je stekla zvanje doktora medicine.  Radni odnos je zasnovala 2012. godine u Domu zdravlja Podgorica, nakon čega, 2013. godine radni angažman nastavlja u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica. Doktorske studije upisuje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a specijalizaciju iz oblasti urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Angažovana je kao edukator na velikom broju stručnih seminara i kurseva, a učestvovala na mnogim kako stručnim tako i edukacijama iz oblasti rodne ravnopravnosti u političkim partijama, značaja jačanja vještine rane identifikacije slučajeva trgovine ljudima sa osvrtom na multiagencijsku saradnju, porodičnog nasilja, smanjenja stigme i diskriminacije i mnogih drugih. Učesnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Jedan je od osnivača Društva ljekara urgentne medicine Crne Gore, stručni saradnik u Ministarstvu zdravlja i član komisija i radnih tijela.  Autor je i koautor naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Od 2018. godine obavlja funkciju zamjenice gradonačelnika Glavnog grada Podgorica. as